Algemene Voorwaarden Advertentiediensten | ReachLocal

Algemene Voorwaarden Advertentiediensten

Laatst bijgewerkt op 18-08-2016

ReachLocal Netherlands B.V. (‘ReachLocal’) levert een scala aan advertentieproducten en -diensten voor kleine en middelgrote ondernemingen (de ‘Advertentiediensten’). Het bestelformulier (het ‘Bestelformulier’) omschrijft welke Advertentiediensten worden gekocht door de afnemer (‘Afnemer’), de kosten voor die Advertentiediensten en andere relevante details van de voorgestelde advertentiecampagne (de ‘Campagne’). Deze Algemene Voorwaarden Advertentiediensten (‘Advertentievoorwaarden’), samen met alle overige bijzondere voorwaarden met betrekking tot bestelde producten of diensten waarnaar hierin of in het relevante bestelformulier wordt verwezen, worden door verwijzing opgenomen in en maken deel uit van ieder Bestelformulier dat bij ReachLocal wordt ingediend en beheersen de relatie tussen ReachLocal en de Afnemer. Er zijn geen andere, door de Afnemer voorgestelde, voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in het betreffende Bestelformulier. ReachLocal kan alle Bestelformulieren naar eigen goeddunken aanvaarden. Het Bestelformulier, de Advertentievoorwaarden en de documenten en/of links waarnaar in het Bestelformulier wordt verwezen of die daarin zijn opgenomen en alle overeenkomsten voor de verwerking van gegevens die partijen zijn aangegaan in verband met de Advertentiediensten worden samen de ‘Overeenkomst’ genoemd.

De Overeenkomst bindt de partijen gedurende de looptijd zoals hieronder nader uiteengezet vanaf het moment dat ReachLocal, door middel van een handtekening of via een bevestigingsemail indien gebruikgemaakt wordt van elektronische acceptatie, het Bestelformulier aanvaardt dat de Afnemer zonder wijzigingen ondertekend of elektronisch aanvaard heeft. ReachLocal kan de voorwaarden en/of diensten op elk moment eenzijdig wijzigen, met voorafgaande schriftelijke kennisgeving van twee weken aan de Afnemer. Als de wijziging materieel is en de Afnemer binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving hiervan mededeling doet aan ReachLocal, kan de Afnemer de Overeenkomst beëindigen en heeft hij recht op terugbetaling van alle niet-uitgegeven Campagnemedia-, Management- en Optimalisatievergoedingen, Vergoedingen voor Diensten met betrekking tot Trackingtechnologie of andere toepasselijke vergoedingen die zijn weergegeven in de Productvoorwaarden vanaf de datum waarop de Afnemer kennis geeft van zijn wens tot beëindiging. Doet de Afnemer een dergelijke mededeling niet dan wordt de wijziging geacht te zijn aanvaard zodra de periode van vier weken is verstreken.

 1. Advertentiediensten. De Advertentiediensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende producten en diensten (voor zover overeengekomen volgens het betreffende Bestelformulier):

  • ReachSearch™ verwijst naar het standaard search engine marketing-product van ReachLocal, waarbij ReachLocal de Afnemer via gesponsorde zoekresultaten in verschillende zoekmachines promoot. ReachSearch is ReachLocal’s eigen zoekadvertentiedienst die de tekstadvertenties van elke afnemer op prominente zoekmachines op internet en lokale bestanden plaatst zodat lokale consumenten die zoekwoorden gebruiken die betrekking hebben op het bedrijf, de producten en diensten van een afnemer, deze afnemer gemakkelijk kunnen vinden. Voor elke campagne leert de conversie-optimalisatietechnologie van ReachLocal in de loop der tijd welke zoekwoorden en bronnen tot de meeste leads naar de website van de betreffende Afnemer leiden, en is in staat om automatisch meer van het mediabudget van de Afnemer aan dergelijke bronnen te besteden. Ook vervangt de reverse-proxytechnologie van ons bedrijf de contactgegevens op de website(s) van elke afnemer en wordt de daaraan gerelateerde consumenteninteractie vastgelegd zodat afnemers vervolgstappen kunnen zetten met betrekking tot leads en de activiteit kunnen volgen die hun campagnes genereren. De resultaten van de campagnes kunnen zolang de campagne actief is op elk moment online of via mobiele rapporten worden opgeroepen.

  • ReachDisplay™ verwijst naar het standaard online display-product van ReachLocal, waarbij ReachLocal de Afnemer promoot via online display advertenties die worden verspreid via ReachLocal's netwerk van online publishers.

  • ReachRemarketing verwijst naar het behavioural targeting - product van ReachLocal waarmee ReachLocal een advertentie aan consumenten kan tonen die eerder geïnteresseerd bleken in de producten of diensten van de Afnemer.

  • ReachSocial Ads verwijst naar het social media product van ReachLocal waarbij ReachLocal de Afnemer promoot via doelgroep-specifieke advertenties op Facebook.

  ReachSearch, ReachDisplay, ReachRemarketing en ReachSocial Ads worden hierna gezamenlijk ‘Mediaproducten’ genoemd. De productvoorwaarden zijn te vinden onder Voorwaarden Mediaproducten.

  • TotalBannerNow verwijst naar de online tekstadvertentie ontwerpdiensten van ReachLocal.

  • ReachLocal mobiele rapportage applicatie verwijst naar de mobiele applicatie van ReachLocal (o.a ReachLocal Applicatie en ReachEdge Applicatie) waarmee de Afnemer toegang heeft tot bepaalde rapporten en controlefuncties in het kader van Advertentiediensten die worden afgenomen via een mobiel toestel. Productvoorwaarden: Eindgebruikerslicentieovereenkomst ReachLocal mobiele applicatie.

  • Trackingdiensten leveren Afnemers ‘Trackinginformatie’, welke informatie verwijst naar gegevens en statistieken betreffende het resultaat van de Campagnes. De voorwaarden voor Trackingdiensten (die ook de voorwaarden voor TotalTrack® bevatten) gelden voor alle bovengenoemde producten en diensten, dus lees deze zorgvuldig.
   Productvoorwaarden: VoorwaardenTrackingdiensten

  • ReachEdge verwijst naar ReachLocal’s lead conversie systeem. Productvoorwaarden: ReachEdge Voorwaarden.

  • ReachSite verwijst naar een op maat gemaakte website die in combinatie met ReachEdge gebruikt wordt. Productvoorwaarden: ReachSite Voorwaarden.

  • ReachSEO is een pakket van diensten waarbij ReachLocal het doel heeft de plaatsingen van de Afnemer in de organische zoekresultaten te verbeteren. Productvoorwaarden: ReachSEO Voorwaarden.

  De Afnemer kan via bovenstaande links de aanvullende algemene voorwaarden voor elk van de Advertentiediensten van ReachLocal inzien (de ‘Productvoorwaarden’).

  Deze Advertentievoorwaarden hebben voorrang boven alle hiermee conflicterende bijlagen of documenten, tenzij in deze bijlagen of documenten uitdrukkelijk anders wordt vermeld.


  Als ReachLocal andere producten en diensten toevoegt, wordt in het Bestelformulier naar die producten en diensten verwezen en wordt een herziene versie van dit document van links naar eventuele bijzondere voorwaarden voorzien.

 2. Vergoedingen.

  1. Identificatie van Vergoedingen. De Afnemer gaat akkoord met betaling van de bedragen zoals omschreven op het Bestelformulier, overeenkomstig artikel 3 en eventuele nadere uitleg in de Productvoorwaarden (de ‘Vergoedingen’). De Vergoedingen worden over het algemeen opgedeeld in Productvergoedingen (bijv. Campagnemedia-, Management- en Optimalisatievergoedingen verschuldigd voor ReachSearch), Dienstvergoedingen (bijv. Vergoedingen voor Trackingtechnologiediensten verschuldigd voor ReachSearch) en Aanvangsvergoedingen. Productvergoedingen zijn terugkerende kosten die de Afnemer worden berekend voor het specifieke product dat de Afnemer heeft gekocht, zoals te zien op het Bestelformulier. Dienstvergoedingen worden berekend voor de levering van premiumdiensten die ReachLocal van tijd tot tijd aanbiedt. Aanvangsvergoedingen zijn vergoedingen voor het opzetten van campagnes of andere diensten.

  2. Geen doorberekeningsplicht. De Afnemer kan geen aanspraak maken op enige tegoeden, kortingen, restituties of terugbetalingen aan ReachLocal door externe publishers (‘Publishers’).


 3. Betalingsvoorwaarden.
  Algemeen. Zodra een Bestelformulier door ReachLocal is aanvaard, is de Afnemer verantwoordelijk voor de volledige betaling van alle vergoedingen die daarin zijn vermeld. Alle betalingen die onder deze Overeenkomst verschuldigd zijn, worden vermeld in euro's en zijn exclusief omzet-, verbruiks- of vergelijkbare belastingen, waarvoor alleen de Afnemer verantwoordelijk is.

  1. Betalingswijze. De Afnemer dient alle volgens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen per elektronische overboeking te betalen.

  2. Moment van betaling. De Vergoedingen die worden aangegeven op het Bestelformulier moeten vóór begin van elke Cyclus worden betaald (de Cyclus is de periode (ongeveer dertig dagen) waarbinnen het relevante Campagnebudget zal worden verbruikt) zoals uitvoeriger beschreven in de Productvoorwaarden. In geval van Aanvangsvergoedingen (zoals omschreven op het Bestelformulier) worden deze vergoedingen samen met alle verschuldigde bedragen vóór de eerste Cyclus vooruitbetaald. De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat alle verschuldigde bedragen van tevoren moeten worden voldaan en dat de Afnemer anders niet alleen zijn contractuele verplichtingen niet nakomt maar ook zijn Campagne kan worden onderbroken of beëindigd als betalingen niet tijdig worden ontvangen.

 4. Looptijd/beëindiging.

  1. Looptijd.  Een Overeenkomst voor ReachSearch, ReachDisplay, ReachRemarkting, ReachSocial Ads en TotalTack wordt voor onbepaalde tijd gesloten en loopt door totdat de Overeenkomst conform de bepalingen in de Overeenkomst eindigt. Alle andere Advertentiediensten eindigen na afloop van de periode zoals overeengekomen in het Bestelformulier.

  2. Beëindiging door ReachLocal. ReachLocal kan deze Overeenkomst en elke Campagne te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4(g).

  3. Opzegging door Afnemer geschiedt als volgt:

   1. Indien Afnemer deze Overeenkomst of enige Advertentiedienst tenminste 14 dagen voor afloop van de Initiële Cycli (dit is de minimale duur van de Overeenkomst zoals overeengekomen in het Bestelformulier) schriftelijk opzegt, eindigt de Overeenkomst met ingang van de datum dat de Initiële Cycli zijn afgerond;

   2. Indien Afnemer deze Overeenkomst of enige Advertentiedienst schriftelijk opzegt maar dit niet minimaal 14 dagen voor afloop van de Initiële Cycli doet of pas na afloop van de Initiële Cycli, dan loopt de Overeenkomst, dan wel de Advertentiedienst nog twee Cycli door (te rekenen vanaf de datum dat de Cyclus op het moment van opzegging afloopt) en eindigt de Overeenkomst, dan wel de Advertentiedienst pas met ingang van de datum dat deze twee Cycli volledig zijn afgerond. Bijvoorbeeld: er zijn 6 Initiële Cycli overeengekomen, opzegging vindt plaats gedurende de 7e Cyclus. De Overeenkomst dan wel de Advertentiedienst eindigt dan op het moment dat de 9e Cyclus is afgerond;

   3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels een email aan opzeggen@reachlocal.nl;

   4. De looptijd van Advertentiediensten, waarvan op het Bestelformulier is aangegeven dat zij niet automatisch worden verlengd, eindigt na verloop van de overeengekomen termijn zoals vermeldt op het Bestelformulier;

   5. De looptijd van Advertentiediensten waarop een Bestelformulier van toepassing is dat getekend is voor 13 november 2014, eindigt na verloop van de overeengekomen termijn zoals vermeldt op het Bestelformulier;

  4. Herroepen van een opzegging. Afnemer mag, middels mededeling aan ReachLocal een opzegging gedaan conform paragraaf (c) herroepen, mits dit schriftelijk geschiedt (email is toegestaan) en binnen een termijn van 30 dagen na schirftelijke opgezegging als genomen in paragraaf (c) hierboven, in welk geval het Bestelformulier en deze Overeenkomst weer van kracht worden en de betreffende Advertentiediensten hervat worden (als zij gestopt waren) mits de Afnemer weer aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

  5. Opzegging wegens dringende reden. Elk der partijen mag deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen in geval van een wezenlijke tekortkoming door de andere partij in de nakoming van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst indien deze tekortkoming niet hersteld is binnen eenendertig (31) dagen na schriftelijke kennisgeving van deze tekortkoming.

  6. Onderbreking van Campagnes. ReachLocal kan een campagne voor een Mediaproduct op elk moment om operationele redenen onderbreken. De Afnemer kan ook om een onderbreking van een Campagne verzoeken. ReachLocal beslist echter naar eigen goeddunken of een onderbreking van een Campagne passend is. Als een Campagne op verzoek van de Afnemer gedurende meer dan dertig (30) dagen wordt onderbroken, dient de Afnemer opnieuw een Campagne aanvangsvergoeding te betalen conform artikel 2a van deze Advertentievoorwaarden.

  7. Geen terugbetaling. De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat de Afnemer geen recht heeft op terugbetaling van bedragen die al aan ReachLocal zijn betaald, tenzij de Afnemer de Overeenkomst beëindigt op grond van paragraaf 2 van de inleiding of op grond van een dringende reden als bedoeld hierboven of ReachLocal de Overeenkomst beëindigt op grond van artikel 4(b), in welk geval de Afnemer slechts recht heeft op terugbetaling van het ongebruikte saldo van de op dat moment toepasselijke Cyclusbetaling welke op elk moment kan worden geverifieerd op het ReachCentral-dashboard.

  8. Incasso van verschuldigde bedragen. Alle door de Afnemer niet tijdig betaalde bedragen worden rentedragend tegen de wettelijke rente per maand (of de hoogste wettelijk toegestane rente, als deze lager is). De Afnemer stemt ermee in om alle incassokosten te betalen (inclusief het honorarium en kosten van een advocaat en alle overige juridische en incassokosten) die ReachLocal maakt in verband met het afdwingen van haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst.

  9. Gevolgen van beëindiging; overleving. De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat bepaalde informatie over de Afnemer die op het Internet is geplaatst als onderdeel van de Advertentiediensten zoals het Lokale Profiel (zoals gedefinieerd in de Voorwaarden inzake Mediaproducten) vanwege de aard van het Internet na beëindiging van deze Overeenkomst mogelijk beschikbaar blijft op het Internet. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die om doeltreffend te zijn ook na beëindiging van deze Overeenkomst zouden moeten blijven gelden, overleven de beëindiging van deze Overeenkomst. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgens het voorgaande in zijn algemeenheid geldt, blijft de Afnemer in geval van beëindiging aansprakelijk voor alle met ingang van de beëindigingsdatum aan ReachLocal verschuldigde bedragen en alle aansprakelijkheidsbeperkingen, vrijwaringsverplichtingen engeheimhoudingsverplichtingen blijven hun geldigheid voor onbepaalde tijd behouden.

 5. ReachLocal-platform.

  Gegevens Afnemer. Als onderdeel van de initiatiefase van de Campagne en van tijd tot tijd gedurende de Campagne verstrekt de Afnemer bepaalde informatie aan ReachLocal die ReachLocal invoert in haar eigen advertentieplatform (het ‘Platform’). Dienovereenkomstig geeft de Afnemer hierbij toestemming aan ReachLocal om de contactgegevens van de Afnemer en Campagne-informatie in te voeren in het Platform. ReachLocal gebruikt die informatie alleen in verband met de uitvoering van de Advertentiediensten en zoals anderszins is toegestaan op grond van de Overeenkomst. Voorts kan ReachLocal van tijd tot tijd e-mails aan de Afnemer versturen inzake Platformupdates, Campagne-updates, betalingsherinneringen en marketingmogelijkheden, dit telkens in overeenstemming met de in deze Overeenkomst omschreven privacyverplichtingen.

  1. Licentie voor Platform. Met ondertekening van het Bestelformulier wordt de Afnemer een herroepelijke, nietoverdraagbare, niet-exclusieve, beperkte licentie verleend voor gebruik van het Platform en dit uitsluitend ten behoeve van de toegang tot de Trackinginformatie. De toegang van de Afnemer zal zijn voorzien van een wachtwoord en de Afnemer stemt ermee in zijn wachtwoord niet met derden te delen. Als de veiligheid van de gebuikersna(a)m(en) of wachtwoord(en) van de Afnemer op enige wijze is aangetast, of indien de Afnemer of zijn vertegenwoordiger vermoedt dat dit het geval zou kunnen zijn, neemt de Afnemer onmiddellijk contact op met ReachLocal. Afnemer erkent en stemt ermee in dat hij geen enkel recht, eigendomstitel of belang heeft of vordert met betrekking tot dan wel in het Platform, de Platformsoftware, gegevens, applicaties, werkwijzen voor het zakendoen of enig deel daarvan dan wel enige op het Platform beschikbare inhoud. Het is de Afnemer alleen toegestaan om via een webbrowser of op een andere door ReachLocal goedgekeurde manier het Platform te betreden. De Afnemer probeert op geen enkele wijze om het Platform terug te brengen naar de broncode, te wijzigen, aan te passen, te elimineren, te verbergen of het anderszins onwerkzaam of ondoelmatig te maken, behalve voor zover toegestaan volgens het toepasselijke recht en mits de informatie die de Afnemer als gevolg van dergelijk handelen verkrijgt (i) alleen wordt gebruikt voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht teneinde interoperabiliteit te bereiken tussen de Platformsoftware en andere software; (ii) niet aan derden bekendgemaakt wordt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReachLocal; en (iii) niet wordt gebruikt om software te creëren die vergelijkbaar is met de Platformsoftware. ReachLocal kan de hiervoor genoemde licentie op elk moment en om elke reden beëindigen (met inachtneming van artikel 4(e), voor zover van toepassing).

 6. Privacyoverwegingen.


  1. Persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens de uitvoering van de diensten.

   1. Door een overeenkomst aan te gaan met ReachLocal voor de levering van de Diensten, geeft de Afnemer als de verantwoordelijke opdracht aan ReachLocal als bewerker voor het verkrijgen en verzamelen van bepaalde persoonsgegevens die met betrekking tot klanten van de Afnemer door middel van de levering van de Diensten.

   2. De informatie en methoden die ReachLocal gebruikt voor het verzamelen hiervan (met inbegrip van behavioural targeting en het gebruik van proxysites) worden omschreven in de Mededeling over Marketingpraktijken en het Cookiebeleid Advertentiediensten.

  2. De verplichting van Afnemer om een wettelijk vereist privacy beleid op zijn bestaande website te plaatsen.

   1. Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetgeving wordt gerespecteerd zodat ReachLocal dergelijke persoonlijke informatie kan verzamelen en beschikbaar kan stellen aan de Afnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het plaatsen van een privacy beleid op de eigen website of op de Site die Afnemer beschikbaar wordt gesteld als onderdeel van ReachSite (de ‘Bestaande Website’) en waarin, onder andere, de persoonlijke informatie worden omschreven die ReachLocal namens de Afnemer verzamelt en aan hem beschikbaar stelt en hoe de Afnemer deze gegevens zal gebruiken samen met overige persoonlijke informatie die de Afnemer door gebruik van de Bestaande Website en andere marketingkanalen die onder de Diensten vallen verzamelt en gebruikt, en het plaatsen van een link naar de privacy beleid onderaan elke pagina van de Bestaande Website.

   2. Indien de Afnemer verzuimt te voldoen aan het bovenstaande behoudt ReachLocal zich het recht voor om de levering van de Diensten door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer met onmiddellijk ingang op te schorten en indien Afnemer verzuimt om binnen zeven (7) dagen na een dergelijke kennisgeving een overeenkomstig privacy beleid te plaatsen, om de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving te beëindigen op grond van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming.

  3. De verplichting van Afnemer om een Cookiebeleid overeenkomstig de wet op zijn Bestaande Website te plaatsen.

   Voor levering van de Mediaproducten en Trackingdiensten is tevens vereist dat ReachLocal cookies plaatst op de computers en randapparatuur van de bezoekers van de website van de Afnemer en deze uitleest. Details over deze cookies zijn te vinden in het Cookiebeleid Advertentiediensten. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wetgeving worden nageleefd zodat ReachLocal dergelijke cookies via zijn website kan plaatsen en lezen, waaronder (niet beperkt tot) het plaatsen van een prominent pop-upbericht over het gebruik van cookies op de website waarmee (ondubbelzinnig) toestemming wordt verkregen voor gebruik van dergelijke cookies en een link naar het cookiebeleid in de voettekst van elke pagina van de website waar de informatie van het Cookiebeleid Advertentiediensten kan worden gevonden.

   1. Indien de Afnemer in het geheel verzuimt om een pop-up over en een link naar een cookiebeleid op te nemen, behoudt ReachLocal zich het recht voor om hetzij:

    1. (naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting hiertoe) een dergelijke pop-up en link op te nemen in de proxywebsite van de Afnemer. Het eigen cookie- en privacy beleid van de Afnemer verklaart telkens het gebruik dat de Afnemer kan maken van de gegevens die ReachLocal namens de Afnemer verzamelt en aan hem beschikbaar stelt volgens het Cookiebeleid Advertentiediensten en de Mededeling over Marketingpraktijken. De Afnemer blijft aansprakelijk voor de naleving hiervan in verband met de verzameling en gebruik van de informatie; hetzij

    2. de levering van de Diensten door middel van schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer met onmiddellijke ingang op te schorten en indien de Afnemer verzuimt om binnen zeven (7) dagen na een dergelijke kennisgeving een overeenkomstige pop-uplink en cookiebeleid te plaatsen, om de Overeenkomst door middel van schriftelijke kennisgeving te beëindigen op grond van een wezenlijke tekortkoming in de nakoming.

   2. Overige verplichtingen voor Afnemer ten aanzien van gegevensbescherming in verband met call tracking zijn opgenomen in de Trackingvoorwaarden.

  4. Verplichtingen voor bewerker van gegevens.
   Partijen komen overeen de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) na te leven, voor zover deze op de betreffende partij van toepassing zijn. Partijen erkennen dat Afnemer de ‘verantwoordelijke’ is en ReachLocal de ‘bewerker’ inzake ‘persoonsgegevens’ van klanten, personeel, vertegenwoordigers of toeleveranciers van Afnemer of van de eindgebruikers van de Bestaande Website van Afnemer die ReachLocal ‘verwerkt’ (ieder van deze termen als gedefinieerd in de Wbp) bij de levering van de diensten onder deze Overeenkomst waaronder - zonder afbreuk te doen aan hetgeen volgens het voorgaande in zijn algemeenheid geldt - de kwaliteitsgarantie en Campagne beoordelingsactiviteiten.

   1. ReachLocal treft passende technologische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen toevallig verlies of tegen vernietiging of beschadiging van de persoonsgegevens.

   2. ReachLocal verwerkt de persoonsgegevens ten behoeve van de Diensten onder deze overeenkomst en overeenkomstig de instructies van Afnemer (waarvan Afnemer garandeert dat deze te allen tijde overeenkomstig het toepasselijke recht zijn en er niet toe leiden dat ReachLocal het toepasselijk recht schendt) voor zover die consistent daarmee zijn en niet resulteren in wezenlijke additionele verplichtingen voor ReachLocal.

   3. Afnemer aanvaardt en stemt ermee in dat ReachLocal voor het leveren van de diensten op grond van deze Overeenkomst derden kan inschakelen die de persoonsgegevens voor een onderdeel van de aan ReachLocal toegestane doeleinden kunnen verwerken en dat ReachLocal de persoonsgegevens buiten de EER kan of kan laten verwerken op voorwaarde dat zij vergelijkbare voorzorgsmaatregelen heeft getroffen met dergelijke derde partijen.

 7. Aangelegenheden inzake intellectuele eigendom.
  Licentie aan ReachLocal. Voor zover noodzakelijk ten behoeve van de levering van de diensten door ReachLocal verleent Afnemer voor de duur van de Campagneperiode hierbij aan ReachLocal en de Publishers een niet-exclusieve, rechtenvrije, wereldwijde licentie om (a) alle tekst, afbeeldingen, logo's, handelsmerken, dienstenmerken, promotiemateriaal, product- of dienstgegevens, commentaar, beoordelingen, foto's, audio- en videoclips en overige informatie (‘Client Content’) die Afnemer verstrekt in samenhang met Advertentiediensten en (b) de Bestaande Website te gebruiken, kopiëren, wijzigen (voor zover hierin toegestaan), openbaar uit te voeren, te tonen, uit te zenden en over te brengen. Voor zover niet anderszins bepaald in de Productvoorwaarden en deze Overeenkomst behouden Afnemer of zijn externe licentiegevers de rechten op en eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten van de Client Content. Verder stemt Afnemer ermee in dat ReachLocal gedurende de Campagneperiode en daarna de naam van Afnemer (inclusief handelsnaam, handelsmerk, dienstenmerk of logo) en iedere onder deze Overeenkomst geleverd Advertentie mag opnemen in het Lokale Profiel van Afnemer, ReachLocal's klantenlijst en in haar marketingmateriaal, verkooppresentaties en de online bestanden die ReachLocal van tijd tot tijd zou kunnen publiceren.

  1. Creatieve diensten van ReachLocal. Tenzij anderszins bepaald in de Productvoorwaarden geldt dat indien Afnemer verlangt dat ReachLocal creatieve diensten levert, Afnemer volledig verantwoordelijk blijft voor de volledigheid en juistheid van de content en dat die voldoet aan het toepasselijke recht en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Inzake door ReachLocal gecreëerde content behoudt ReachLocal, wat de relatie tussen Afnemer en ReachLocal betreft, de eigendom van de designelementen van dergelijke content, met uitzondering van de handelsnaam, het handelsmerk, dienstenmerk of logo van Afnemer of andere eigendom van Client Content of bestandelen daarvan die in de content opgenomen zou kunnen zijn maar die van vóór het ontwerp van de Advertentie dateren. ReachLocal verleent hierbij aan Afnemer een niet-exclusieve rechtenvrije licentie voor het gebruik, het kopiëren, publiek uitvoeren, tonen, uitzenden en overbrengen van designelementen van de Advertenties die door ReachLocal zijn ontworpen en haar eigendom zijn, voor zover dit noodzakelijk is om Afnemer in staat te stellen de Advertentiediensten te ontvangen en slechts gedurende de looptijd van de Campagne.
 8. Verklaringen, garanties en toezeggingen Afnemer. Afnemer is slechts verantwoordelijk voor aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de Bestaande Website, Advertenties of content die onder deze Overeenkomst zijn geleverd door Afnemer en voor informatie waarnaar de gebruiker kan doorklikken via zulke Advertenties (‘Gekoppelde Content’). Afnemer verklaart, garandeert en zorgt er voor dat de Bestaande Website, de Advertenties en Gekoppelde Content en delen daarvan: (a) geen inbreuk maken of zullen maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten of publicatierechten of het recht op privacy van derden; (b) geen wet, statuut, verordening of regelgeving schenden of zullen schenden, waaronder wet- en regelgeving die toeziet op exportcontrole, misleidende reclame of oneerlijke concurrentie; (c) niet lasterlijk of smadelijk zijn of zullen zijn of (d) niet pornografisch of obsceen zijn of zullen zijn; of (e) geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, cancelbots of andere vergelijkbare schadelijke programmeringsroutines bevatten of zullen bevatten. Afnemer verklaart, garandeert en zorgt er verder voor dat de producten of diensten die worden gepromoot met een Campagne (x) rechtsgeldig zijn en (y) geen onderwerp van een lopend onderzoek zijn van lokale, centrale- of federale overheden of semi-overheden.

 9. Vrijwaring.

  Afnemer zal ReachLocal, de Publishers, hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en moedermaatschappijen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers, en hun rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloosstellen voor (bijgestaan of vertegenwoordigd door een raadsman die redelijkerwijs aanvaardbaar is voor ReachLocal) alle vorderingen, verplichtingen, schade, verliezen, kosten, uitgaven, vergoedingen (waaronder redelijke honoraria en kosten van advocaten) die zijn ontstaan in verband met vorderingen, juridische stappen of procedures die voortvloeien uit of verband houden met: (i) een schending door Afnemer van een verklaring, garantie, toezegging of andere verplichting vervat in deze Advertentievoorwaarden of in de Productvoorwaarden; (ii) de inbreuk door Afnemer of anderen die het account van Afnemer gebruiken op intellectuele eigendoms-, privacy- of publicatierechten of andere eigendomsrechten van derden; (iii) de verkoop, licentie of levering van goederen of diensten van Afnemer; (iv) de inbreuk op verplichtingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens door Afnemer of ReachLocal als gevolg van een schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst door Afnemer; of (v) elke andere handeling, omissie of onjuiste weergave van feiten door Afnemer. ReachLocal behoudt zich het recht voor om, voor eigen rekening, exclusief de verdediging op zich te nemen en controle te hebben over zaken waarvoor Afnemer ReachLocal anders zou hebben gevrijwaard. Als ReachLocal de verdediging van een dergelijke zaak op zich neemt, werkt Afnemer redelijkerwijs samen met ReachLocal bij die verdediging. Afnemer treft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReachLocal geen regeling of schikking voor een dergelijke vordering, indien die regeling of schikking zou uitmonden in aansprakelijkheid jegens of erkenning van overtreding door een gevrijwaarde persoon of gevrijwaarde entiteit.

  1. ReachLocal zal Afnemer vrijwaren voor, verdedigen tegen en schadeloosstellen in verband met alle verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden of uitgaven (waaronder redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit vorderingen die zijn gebaseerd op stelling dat een technologie van ReachLocal die gebruikt wordt in verband met de levering van de Advertentiediensten in strijd is met auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van derden, op voorwaarde dat ReachLocal onmiddellijk van dergelijke claims op de hoogte wordt gesteld en dat Afnemer ondersteuning biedt die naar redelijkheid kan worden verlangd bij de verdediging van dergelijke zaken.

 10. Vertegenwoordiger. Afnemer verklaart en garandeert dat indien hij advertenties koopt namens een andere onderneming, hij door die onderneming gemachtigd is om op te treden als haar vertegenwoordiger in verband met alle aspecten van deze Overeenkomst, waaronder begrepen het maken van keuzes of het geven van toestemming namens die onderneming. Indien de persoon die deze Overeenkomst aangaat (de Ondertekenaar) handelt namens een andere persoon (de Volmachtgever) en pretendeert deze Overeenkomst namens haar aan te gaan, dan blijft de Ondertekenaar volledig aansprakelijk voor de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst en iedere handeling, omissie of tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst door de Volmachtgever behalve voor zover de Volmachtgever uitdrukkelijk schriftelijk met ReachLocal is overeengekomen aansprakelijk te zijn voor dergeljke handelingen en schriftelijk met de voorwaarden van de Overeenkomst heeft ingestemd.

 11. Geheimhouding. Voor zover dit onder het toepasselijke recht niet vereist is, maakt Afnemer de inhoud van deze Overeenkomst niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReachLocal aan derden bekend (anders dan aan zijn werknemers en vertegenwoordigers, die worden geïnformeerd over en instemmen met deze beperking). Het is de Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReachLocal een persbericht te doen uitgaan inzake het bestaan of de voorwaarden van deze Overeenkomst. Tenzij het toepasselijke recht dat vereist, is het de Afnemer niet toegestaan Vertrouwelijke Informatie betreffende ReachLocal publiek te maken. Onder ‘Vertrouwelijke Informatie’ wordt begrepen informatie over de onderneming, producten, technologieën (inclusief het Platform), strategieën, financiële informatie, werkzaamheden of activiteiten van ReachLocal (of haar leveranciers) die vertrouwelijk is en ten aanzien waarvan ReachLocal (of haar leveranciers) exclusief bevoegd is, waaronder alle zakelijke, financiële, technische en andere informatie die door ReachLocal wordt bekendgemaakt. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet begrepen die informatie waarvan de Afnemer kan vaststellen dat die tot het publieke domein behoort of daarin terecht komt zonder dat daarbij de voorwaarden van deze Overeenkomst geschonden zijn of worden.

 12. AFWIJZING VAN GARANTIES.

  1. REACHLOCAL GARANDEERT OP GROND VAN ARTIKEL 12(b), 12(c) EN 13 OM REDELIJKE INSPANNINGEN TE VERRICHTEN OM DE ADVERTENTIEDIENSTEN TE LEVEREN OVEREENKOMSTIG DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

  2. ONVERMINDERD DE ONDERSTAANDE SPECIFIEKE VOORBEHOUDEN EN ONGEACHT DE VERPLICHTING VAN REACHLOCAL OM DE ADVERTENTIEDIENSTEN TE LEVEREN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 12(a) ALS HIERBOVEN GENOEMD, AANVAARDT DE AFNEMER UITDRUKKELIJK DAT REACHLOCAL GEEN GARANTIES GEEFT TEN AANZIEN VAN DE RESULTATEN DIE DOOR ELK VAN DE ONDERSTAANDE PRODUCTEN EN DIENSTEN WORDEN BEREIKT.

  3. REACHLOCAL BIEDT HET PLATFORM EN ALLE ONDER DEZE OVEREENKOMST UITGEVOERDE ADVERTENTIEDIENSTEN AAN IN DE ZICH ALSDAN BEVINDENDE STAAT (“AS IS”) EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR (‘AS AVAILABLE’), ZONDER ENIGE GARANTIE VAN VOORTDURENDE OF ONONDERBROKEN VERTONING OF VERSPREIDING VAN ENIGE CONTENT OF ANDERE ADVERTENTIEPRODUCTEN OF -DIENSTEN OF DAT DE ADVERTENTIEDIENSTEN VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN OF VIRUSSEN ZULLEN ZIJN. IN GEVAL VAN EEN ONDERBREKING VAN BESCHIKBAARHEID, VERTONING OF VERSPREIDING VAN EEN ADVERTENTIE OF ANDERE ADVERTENTIEDIENSTEN IS REACHLOCAL'S ENIGE VERPLICHTING DAT ZIJ DIE DIENST ZO SNEL ALS DOENLIJK HERSTELT.

  4. REACHLOCAL WIJST ALLE ANDERE GARANTIES IN IEDER VORM, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, VAN DE HAND, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN IMPLICIETE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT VEELVULDIG AFGESLOTEN TRANSACTIES (‘COURSE OF DEALING’) OF VEELVULDIGE UITVOERING VAN VERPLICHTINGEN ONDER EEN BEPAALDE OVEREENKOMST (‘COURSE OF PERFORMANCE’). REACHLOCAL GEEFT GEEN GARANTIE OF GOEDKEURING VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR DERDEN OP OF VIA GEKOPPELDE WEBSITES, NOCH NEEMT ZIJ DAAR VERANTWOORDELIJKHEID VOOR. REACHLOCAL GEEFT GEEN GARANTIE DAT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN DOOR DE AFNEMER IN OVEREENSTEMMING IS MET TOEPASSELIJKE WETGEVING EN DE AFNEMER AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT HET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AFNEMER IS OM ZIJN WEBSITE TE VOORZIEN VAN GEPASTE MIDDELEN VOOR KENNISGEVING EN GOEDKEURING TENEINDE WETTIG GEBRUIK VAN DE DIENSTEN TE WAARBORGEN. GEEN ENKEL MONDELING DAN WEL SCHRIFTELIJK DOOR REACHLOCAL AAN DE AFNEMER GEGEVEN ADVIES EN GEEN ENKELE INFORMATIE DIE DOOR HAAR IS VERSTREKT VIA REACHLOCAL-DIENSTEN VORMT EEN GARANTIE ZOALS UITDRUKKELIJK AFGEGEVEN IN DEZE OVEREENKOMST.

 13. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.

  1. UITGESLOTEN VERLIES. VOOR ZOVER TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT IS REACHLOCAL NIET VERPLICHT TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM, ONDERBROKEN COMMUNICATIE, VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEMISTE ZAKENKANSEN, VERLOREN GOODWILL, VERLOREN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST (HETZIJ DIRECT OF INDIRECT) OF VOOR INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST, HETZIJ OP GROND VAN WANPRESTATIE, NIET-NAKOMING VAN GARANTIEVERPLICHTINGEN, NALATIGHEID OF RISICO- AANSPRAKELIJKHEID) (ZELFS ALS REACHLOCAL OP DE HOOGTE WAS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT HET VOORNOEMDE ZICH ZOU KUNNEN VOORDOEN). DE VOORGAANDE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN NALATIGHEID OF OPZET.

  2. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN VOLGENS TOEPASSELIJK RECHT, OVERSTIJGT REACHLOCAL'S CUMULATIEVE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DE AFNEMER OF EEN DERDE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HET BEDRAG DAT REACHLOCAL ONDER DEZE OVEREENKOMST HEEFT ONTVANGEN GEDURENDE DE 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE LEIDT TOT DIE AANSPRAKELIJKHEID. INDIEN SCHADE VOLGENS DEZE OVEREENKOMST VERHAALBAAR IS IN PLAATS VAN DAT DEZE WORDT VERGOED DOOR MIDDEL VAN TERUGBETALING MAG REACHLOCAL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN BIJ WIJZE VAN COULANTIE EEN ADVERTENTIE PLAATSEN, MITS DIE ADVERTENTIE BINNEN EEN REDELIJK TIJDBESTEK WORDT GELEVERD NADAT DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DIE SCHADE IS ONTSTAAN.

  3. Overige beperkingen. Voor zover het ReachLocal onder het toepasselijke recht niet is toegestaan impliciete garanties uit te sluiten of haar aansprakelijkheid te beperken, wordt de reikwijdte en duur van die garantie of de mate van ReachLocal's aansprakelijkheid bepaald door wat minimaal is toegestaan op grond van dat recht. Niets in deze Overeenkomst vormt een beperking of uitsluiting, of wordt geacht een beperking of uitsluiting te vormen, van de aansprakelijkheid van ReachLocal voor een bedriegelijke voorstelling van zaken, overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of van aansprakelijkheid die op geen andere wijze door het toepasselijke recht wordt beperkt of uitgesloten.

  4. Indiening van vordering. De Afnemer stemt ermee in dat, ongeacht andersluidende wet- of regelgeving, vorderingen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst binnen een jaar nadat die vordering is ontstaan op straffe van verjaring van de vordering moet worden ingediend, met dien verstande dat dit artikel op geen enkele wijze de termijn beperkt waarbinnen vorderingen wegens inbreuk op of onrechtmatig gebruik van intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ingediend.

  5. Erkenning. Elke partij erkent dat de andere partij deze Overeenkomst is aangegaan met het oog op de beperkingen van aansprakelijkheid als hierin uiteengezet en dat deze een wezenlijke basis vormen voor de afspraken tussen partijen.

 14. Derdenbeding. Voor zover niet elders in deze Overeenkomst bepaald en met inachtneming van het recht van een Publisher, groepsonderneming, joint venture of enige andere partner van ReachLocal om de rechten in artikel 7, 8, 9 en 13 van deze Overeenkomst af te dwingen, vormt geen van de bepalingen van deze Overeenkomst een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek.

 15. Overig.

  Toepasselijk recht/bevoegde rechtbank. Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en wordt overeenkomstig uitgelegd. Toepassing van regels van internationaal privaatrecht is uitgesloten. De Afnemer stemt ermee in om zich te onderwerpen aan de Nederlandse rechtsmacht en stemt er verder mee in dat elke rechtsvordering die voortvloeit uit deze Overeenkomst uitsluitend kan worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

  1. Volledige Overeenkomst/wijziging. Deze Overeenkomst (die mede het Bestelformulier, de Bijlagen, alle toepasselijke Productvoorwaarden, alle betalingsgoedkeuringsformulieren of gegevensverwerkingsovereenkomsten en alle overige documenten omvat waarnaar in dergelijke documenten wordt verwezen (tevens via hypertext-links)) beschrijft de volledige overeenkomst tussen partijen en treedt in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan uitsluitend door middel van een document dat door beide partijen is ondertekend worden aangepast, behalve in de gevallen als omschreven in de tweede paragraaf van deze Advertentievoorwaarden.

  2. Mededelingen. Schriftelijke mededelingen die op grond van deze Overeenkomst aan ReachLocal gedaan moeten worden, dienen per email te geschieden aan opzeggen@reachlocal.nl.

  3. Nietigheden bepaling. Indien komt vast te staan dat een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht zonder op enige wijze aangetast of ongeldig te worden.

  4. Overdraagbaarheid. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn rechten onder deze Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ReachLocal. ReachLocal mag deze Overeenkomst of elk van de rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk cederen, vernieuwen, uitbesteden of anderszins overdragen. In het geval van een overdracht van ReachLocal's verplichtingen onder deze Overeenkomst aan derden door middel van schuldoverneming of contractsoverneming (i) verleent de Afnemer aan een dergelijke schuldoverneming hierbij bij voorbaat zijn toestemming, (ii) verleent de Afnemer aan een dergelijke contractsoverneming hierbij bij voorbaat zijn medewerking en (iii) blijft ReachLocal zowel in geval van schuldoverneming als contractsoverneming aansprakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van die derden onder deze Overeenkomst, behalve in het geval van een overdracht van de onderneming van ReachLocal waartoe de rechten en verplichtingen onder deze Overeenkomst behoren. De rechten en verplichtingen van de partijen gaan bij overdracht in hun geheel over op de respectievelijke rechtsopvolgers, erfgenamen, executeurs, curatoren dan wel bewindvoerders en rechtverkrijgenden.

  5. Onafhankelijke partijen. De partijen bij deze Overeenkomst zijn onafhankelijke partijen en deze Overeenkomst vormt of beoogt geen agentuurovereenkomst, maatschap, joint venture of werknemer-werkgeverrelatie te vormen.

  6. Overmacht. Geen van beide partijen is aansprakelijkheid voor tekortkomingen of vertragingen (anders dan met betrekking tot betalingsverplichtingen) die het gevolg zijn van een handeling van overheidswege, brand, overstroming, opstand, aardbeving, stroomuitval, rellen, explosie, embargo, stakingen, ongeacht of deze legaal dan wel illegaal zijn, tekort aan materiaal of arbeidskracht, elke vorm van transportonderbreking, werkvertragingen of iedere andere omstandigheid die van invloed is op de productie of levering op een manier die redelijkerwijs buiten de macht van de betreffende partij ligt.

Last updated on August 29, 2016